Veehouderij en Loonwerk

PraktijkRIJKleren mbo studenten Zone.college op De Marke

De Zone.college opleidingen Veehouderij en Loonwerk (alle mbo leerjaren en niveaus) worden momenteel vernieuwd in co-creatie met o.a. De Marke en (VKA)-ondernemers in de Achterhoek.

Per januari 2022 kunnen Veehouderij studenten Leerjaar 1, niveau 4 de nieuwe onderwijseenheid ‘Toekomstgerichte Landbouw’ volgen. Deze is opgebouwd vanuit de uitdagingen waar de veehouders nu en in de toekomst voor (komen te) staan, te weten: klimaatverandering, biodiversiteitsherstel, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en luchtkwaliteit. Er wordt gekeken hoe kringloop-, natuurinclusieve en biologische landbouw hier een oplossing voor kunnen bieden.

Voor de eenheid ‘Toekomstgerichte Landbouw’ heeft het KWPA-samenwerkverband een nieuw praktijkonderwijsprogramma ontwikkeld dat van start is gegaan op ‘leerhub’ De Marke (Leerjaar 1, niveau 4).

Vanaf januari t/m juni 2022, volgen de eerstejaars mbo-studenten ca 24 weken lang 1 dag in de week lessen op De Marke, verzorgd door een Zone docent en (De Marke) experts. Daarnaast wordt een aantal VKA-bedrijven bezocht. De lessen zijn zo vormgegeven dat er een duidelijke koppeling is tussen theorie en praktijk.

Voor Leerjaar 1 komen bijvoorbeeld aan bod: ‘Bodem en Bemesting’, ‘Graslandbeheer’ en ‘Telen Voedergewas’. Voor een impressie over ‘Bodem‘ bekijk de film.

Zone.college wil 50% van het mbo-onderwijs op een praktijklocatie inrichten (hybride leren -binnen Zone.college het zgn. PraktijkRIJKleren).

Het ontwikkelen van het praktijkonderwijsprogramma op de Marke en VKA-bedrijven is een majeure onderwijsvernieuwingsslag. Docenten, onderwijskundigen, sectormanagers en experts De Marke en VKA zijn intensief betrokken bij dit vernieuwingsproces.

Hier komt veel bij kijken: welke vakken/opleidingsdelen zijn hiervoor geschikt? Hoe borgen we de didactische/pedagogische kwaliteit? Wat moet er bijv. georganiseerd worden rond de didactische kwaliteit van praktijkinstructeurs/experts cq betrokken ondernemers? Welke bedrijven bieden geschikte locaties met de nieuwste materialen, machines en technologie? Al deze aspecten zijn (deels) geadresseerd in de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma op De Marke.