Wat / Wie is KWPA?

KWPA IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN BEDRIJFSLEVEN, ONDERWIJS EN OVERHEID IN DE ACHTERHOEK. INITIATIEFNEMERS ZIJN ZONE.COLLEGE EN DE REGIO ACHTERHOEK.

PROJECTPARTNERS: ONDERWIJS, ONDERNEMERS EN OVERHEID (3 O’S)

De projectpartners Zone.college (penvoerder), Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA vereniging van 300 agrari rs) en Agro-innovatiecentrum De Marke waren samen verantwoordelijk voor de resultaten in de periode 2016-
2020.

VOLDOENDE GESCHIKTE WERKNEMERS EN ONDERNEMERS VAN DE TOEKOMST AGRO(FOOD) EN GROENE LEEFOMGEVING

KWPA zorgt ervoor dat de Achterhoek beschikt over inventieve vakmensen en ondernemers die klaar zijn voor de toekomst in de groene sectoren. Zo draagt KWPA bij aan de regionale doelen voor een natuurvriendelijke en ‘smart’ kringlooplandbouw en voor een vitale, groene leefomgeving in de Achterhoek.

FOCUS MBO-ONDERWIJS EN BEROEPSBEVOLKING GROENE SECTOREN

Rond driekwart van de vacatures in de Achterhoek is op (v)mbo-niveau. KWPA richt zich met name op mbo-studenten van Zone.college, niveaus 3 en 4 van
de opleidingen: Veehouderij en Groen, Grond & Infra (loonwerk).

KWPA ontwikkelt en organiseert voor praktijkleertrajecten waar niet alleen de student, maar iedereen met elkaar leert en innoveert.

REGIONAAL LEVEN LANG LEER- EN KENNISCIRCULATIEMODEL

Onze gezamenlijke ambitie is dat jong en oud een leven lang leert en we ook voortdurend werken aan (kennis) innovaties in de Achterhoek.

REGIONAAL SAMENWERKINGSMODEL VOOR EEN ‘LERENDE REGIO’

Wij willen de ambities realiseren door een continue wijze van regionaal samenwerken. KWPA ontwikkelt en implementeert een toekomstbestendig
samenwerkingsmodel met nieuwe rollen en werkwijzen.

In de volgende hoofdstukken gaan we hier dieper op in.

PROJECTDEELNEMERS

Tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van de jaarlijkse activiteiten is samengewerkt met (agro) bedrijven, kennisinstellingen, overheden en organisaties. Zie model.

Wat / Wie is KWPA?

Wie?

Bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid WERKEN samen aan:

Opleiden van werknemers en ondernemers van de toekomst

(Kennis)Innovaties door kennis delen, ontwikkelen, toepassen en verspreiden -ook grensoverschrijdend

Leven lang leren

Het KWPA samenwerkingsverband richt zich op de arbeidsmarkt- en innovatiebehoefte van de groene sectoren Agro(food) en Groene Leefomgeving.

Partners (groeimodel):

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) + Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO)

VKA: een netwerk van 280 melkveehouders, loonwerkers, LTO Noord, ForFarmers, Rabobank, FrieslandCampina, Waterschap Rijn en Ijssel, Vitens en Provincie Gelderland.

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/

VKO: een netwerk van melkveehouders, loonwerkers, LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm, Rabobank, Wageningen University & Research (WUR), Provincie Overijssel, Vitens, de drie Overijsselse waterschappen: Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel + Friesland Campina.
Doel: realiseren van duurzame kringlooplandbouw; het verbeteren van water- en bodemkwaliteit en reduceren van de carbonfootprint van melk.

https://vruchtbarekringloopoverijssel.nl/

 

Knowledge Transfer Centre De Marke
Melkveeproefbedrijf De Marke onderzoekt en demonstreert een schone en rendabele melkveehouderij. De Marke heeft een unieke 25-jarige complete dataset van alle bedrijfstechnische en milieukundige aspecten van een melkveebedrijf op droogte gevoelige zandgrond.

Doel: een bedrijfsvoering die de belasting van het milieu tot een minimum beperkt. De verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk beperken. Mest en mineralen zo efficiënt mogelijk gebruiken, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie.

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestock-research/Innovatiecentra-en-faciliteiten/de-marke.html

 

Kunstmestvrij Achterhoek
Een brede coalitie (LTO-Noord, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel en Stichting Biomassa) heeft de handen ineen geslagen samen met verwerkingsinitiatieven als Groot Zevert, BVA, Greenferm en technologiebedrijven als NijhuisWater en Waterstromen.

Doel: het verduurzamen van de bemestingspraktijk door de bemesting zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten. Onder andere de invoer van kunstmest terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame energie uit mest winnen. Deze circulaire manier van omgaan met mest is in het belang van de agrarische sector, maar ook in belang van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Bovendien bespaart het kosten en is het goed voor het imago van de landbouwsector.

https://kunstmestvrijeachterhoek.nl/

 

De Innovatie Coöperatie, Lochem
De Innovatie Coöperatie is het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de Achterhoek en de Cleantech Regio. De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende agro ondernemers, kennispartijen, onderwijs en overheden bij elkaar. Om elkaar te inspireren, voor nieuwe contacten en voor het tot wasdom brengen van innovatieve ideeën.

Doel: Boeren en Agro-MKB faciliteren bij het realiseren van hun innovatieambities. Denk aan projecten gericht op waterkwaliteit, klimaat, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit.

https://deinnovatiecooperatie.nl/

 

NLGreenlabel
Er is bij veel gemeenten en ontwikkelaars behoefte aan een praktische benadering van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. NL Greenlabel heeft hier goede en praktische methoden voor. Met het verstrekken van (onafhankelijk getoetste) duurzaamheidspaspoorten voor planten, producten, materialen en gebieden maken we duurzaamheid transparant en meetbaar. Inmiddels werken 175 aangesloten bedrijven met deze paspoorten. Deze bedrijven zijn alle werkzaam in de buitenruimte, het zijn producenten, kwekers, architecten, ingenieurs en ngo’s.

Doel: duurzame gebiedsontwikkeling en ambities waarmaken en komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor zowel mens als natuur.

http://www.nlgreenlabel.nl/homepage/nlgreenlabel/

 

Zone.College
Het Zone.college werkt aan groots groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland. We willen zorgen voor vooruitstrevend beroepsonderwijs dat nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief.

Zone.college is een fusie tussen Groene Welle en AOC Oost en biedt vo, mbo en volwassenenonderwijs in de groene sector. Dat gebeurt op locaties in onder meer Zwolle, Hardenberg, Almelo en Doetinchem. Er wordt onderwijs gegeven aan circa 4000 leerlingen vo en circa 3000 studenten mbo. In totaal werken er ruim 750 medewerkers.

https://zonecollege.nl/

Wat?

De Kenniswerkplaats Achterhoek richt zich op de toekomstgerichte aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt- en (kennis)innovatiebehoefte van de groene sectoren Agro(food) en Groene Leefomgeving.

KWPA partners werken samen aan:
– vernieuwen van huidige en ontwikkelen van nieuwe opleidingen,
– praktijkleren door studenten,
– uitvoeren van (innovatie)projecten met inzet van studenten, docenten, onderzoekers en (externe) experts -multidisciplinair en multilevel waarbij iedereen lerend is,
– professionaliseren van docenten,
– scholen van werkenden gedurende hun loopbaan,
– vormgeven van flexibele leeromgevingen zoals kenniscarrousels, ‘Samen Leren Ondernemen(SLO)’-trajecten, studiedagen, workshops, masterclasses, leerwerkplaatsen en andere leeromgevingen waar de nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om in een steeds veranderende en internationale context te werken.

KWPA faciliteert ook een nieuwe en duurzame manier van regionaal samenwerken tussen het bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek en overheden. We willen af van de ad hoc samenwerking en realiseren een regionale (leven lang) leer- & kennisstrategie voor de groene sectoren. Daar horen nieuwe rollen en ook werkwijzen bij. De partners gaan de arbeidsmarkt- en innovatieve kennisbehoefte realiseren in een continue cyclus van gezamenlijk agenderen, organiseren, uitvoeren en optimaliseren. We ontwikkelen een regionale meerjarige ‘Leerkennis AktieAgenda’ met leertrajecten en uit te voeren (kennis)innovatieprojecten.

Waarom?

In de huidige economie is het belangrijker dan ooit om opleidingen aan te bieden waarvoor arbeidsperspectief is, kennis te delen en ideeën makkelijker en sneller om te zetten in nieuwe producten, diensten en processen.

Zone.college, hét groene opleidingsinstituut van Oost-Nederland, beseft dat maar al te goed en richtte de Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) op.

Het KWPA-samenwerkingsverband zorgt voor voldoende goed opgeleid personeel, onderwijsvernieuwing, leren in/met de praktijk, e-learning, kenniscirculatie en stimuleert een leven lang leren van jong tot oud.

Regionale thema's

De groene sectoren zijn van essentieel belang voor een circulaire en biobased economie en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De samenwerking tussen de regionale Agro(food) keten en de Achterhoekse maakindustrie biedt veel kansen voor het versterken van het regionaal verdienvermogen en het verduurzamen van onze economie en samenleving.

KWPA richt zich in eerste instantie op de volgende regionale vernieuwingsthema’s:
– Circulaire Agro economie en kringloop landbouw
– Smart werken en produceren precisie landbouw
– Duurzame leefomgeving woon, werk, openbaar, landschap en natuur
– Verwerken en verwaarden biomassa o.a. mest
– Crossovers Agro(food) en Maakindustrie
– Energie transitie
– Meerjarige 3 O-samenwerking

Leerwerkplaatsen

De Kenniswerkplaats Achterhoek wil Agro Leerwerkplaatsen ontwikkelen waar flexibel onderwijs op locatie wordt gegeven met en door bedrijven. En waar het bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren en samen leren en innoveren.

Op dit moment zijn we een samenwerking aangegaan met het melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (gld) en inventariseren we de samenwerkingsmogelijkheden met het Agrarisch Innovatiecentrum in Lochem.