De bodem, basis van het melkveebedrijf

Tijdens de studiedagen over de Kringloopwijzer en Vruchtbare Kringloop voorjaar 2018, kwam telkens het belang van de bodem aan de orde. Iedereen weet dat de bodem belangrijk is, maar tegelijkertijd ontbreekt er nog veel kennis bij docenten. Ook over de bodemanalyse verslag van Eurofins Agro is courante kennis nodig omdat er de laatste jaren veel aanpassingen zijn doorgevoerd. Daarom heeft de KWPA in samenwerking met Eurofins Agro en KTC de Marke een kenniscarrousel over de bodem georganiseerd voor docenten veehouderij en loonwerk.

Tijdens de ochtend is er uitgebreid gesproken over zowel een grondonderzoek van een perceel maïs als van een perceel gras. Alie Hissink van Eurofins Agro bracht diverse aspecten naar voren. Voor de plant is het van belang dat die over alle essentiële mineralen (nutriënten) kan beschikken. Daarvoor moeten er voldoende mineralen beschikbaar zijn en moet ook de verhouding tussen de diverse mineralen kloppen. Vooral op zandgrond is het van belang dat er voldoende organische stof in de bodem zit. Daarmee kan de bodem bijvoorbeeld meer vocht vasthouden.

Er is uitgebreid gesproken over hoe we in de landbouw het organische stofgehalte in de bodem kunnen laten stijgen of in ieder geval op peil houden.

Na een stuk theorie over de bodem en het Eurofins analyse verslag, hebben alle deelnemers met Zwier van de Vegte (bedrijfsleider KTC de Marke) over de percelen van de Marke gelopen. Op enkele plekken is de bodem bekeken. Docenten waren verbaasd te zien dat de verschillen binnen een perceel zo groot kunnen zijn. Doordat agrarisch areaal vaak is opgebouwd uit diverse percelen met een verschillend gebruik door de tijd heen, kan de toestand van de grond op zo’n perceel behoorlijk uiteen lopen. Met moderne apparatuur (bijvoorbeeld m.b.v. een Verisscan of een drone) is dat vast te stellen en boeren kunnen dan bodem specifiek de juiste bemesting toepassen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat men pleksgewijs de bodem kan analyseren, daarvan een taakkaart kan maken en vervolgens er machinaal aan de hand van die taakkaart kan worden bemest.

In het veld komen allerlei aspecten over bodemgebruik aan bod. Hoe kunnen we bodemverdichting voorkomen, wat levert beregenen op, wat doen de verschillende grassoorten, etc.

Tijdens het middagdeel hebben docenten opdrachten gemaakt aan de hand van verschillende analyseformulieren. Een aantal van die opdrachten kunnen ook door studenten worden gemaakt.